Loes
        

2 mei zwemmen
8 mei minivoetbal (3+4)
10 mei peuterspeelnamiddag
13-17 mei Sam, de verkeersslang
16 mei zwemmen
19 mei schoolfeest
20 mei voetgangersexamen
21 mei ouderraad
22 mei estafetteloop (1-6)
26 mei Vormsel
27 mei vrije dag
28 mei schoolreis kleuters