Loes
        

2 mei pedagogische studiedag
3 mei zwemmen
4 mei peuterspeelnamiddag
6 mei schoolfeest
8 mei schoolreis kleuters
11 mei vrije dag
13 mei moederdag
14 mei instap peuters
16 mei estafetteloop 1-6
17 mei klasfoto en individuele foto
18 mei technolab 5lj
20 mei Vormsel
21 mei vrijaf
22 mei sportdag kleuters
24 mei zwemmen
27 mei Eerste Communie
28 mei vrijaf
29 mei voetgangersexamen