Loes
        

2 mei pedagogische studiedag
3 mei zwemmen
4 mei peuterspeelnamiddag
6 mei schoolfeest
8 mei schoolreis kleuters
11 mei vrije dag
13 mei moederdag
14 mei instap peuters
16 mei estafetteloop 1-6
17 mei klasfoto en individuele foto
technolab 5lj
20 mei Vormsel
21 mei vrijaf
22 mei sportdag kleuters
24 mei zwemmen
27 mei Eerste Communie
28 mei vrijaf
29 mei voetgangersexamen