Loes
        

2 mei pedagogische studiedag
3 mei zwemmen
4 mei peuterspeelnamiddag
6 mei schoolfeest
8 mei schoolreis kleuters
17 mei klasfoto en individuele foto
20 mei Vormsel
21 mei vrije dag
22 mei sportdag kleuter
24 mei zwemmen
27 mei Eerste Communie
28 mei vrije dag